Aktualności

Informacja dla uczniów Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/2021

Kierownik szkoły informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 1 września 2020 r (tj. wtorek) o godz. 9.30 na terenie Szkoły Podstawowej w Sułkowicach. Przy sprzyjającej pogodzie uroczystość odbędzie się na terenie boiska szkolnego, w razie deszczu uczniowie przejdą z wychowawcami do klas.

Kursy autobusu:

Rębowo 8.40

Domachowo 8.45

Stara Krobia 8.55

Goździkowo 9.00

Posadowo  9.05

Ludwinowo 9.10

Sułkowice Huby 9.15

Sułkowice szkoła 9.20

Powrót po uroczystości około godziny 10.00

Należy pamiętać, że dzieci w autobusie szkolnym muszą mieć założone maseczki.

Informacja dla uczniów o rozpoczeciu roku szkolnego 2020/2021 w Starej Krobi

Dyrekcja szkoły informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 1 września 2020r. (tj. wtorek)  o godz. 900 na terenie szkoły w Starej Krobi (przy sprzyjającej pogodzie prosimy uczniów o gromadzenie się na terenie boiska szkolnego, w razie deszczu uczniowie zostaną pokierowani przez wychowawców do odpowiednich klas).

Każdy uczeń w autobusie musi mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.

 

Kursy autobusu szkolnego:

 

I Kurs

 

Sułkowice – Goździkowo – 830

Sułkowice –835

Posadowo – 840

Sułkowice – Ludwinowo – 845

Sułkowice – Huby – 850

 

II Kurs

 

Ziółkowo – 835

Rębowo – 840

Domachowo – 845

 

Dzieci ze Starej Krobi przychodzą na godz. 855

Informacja – nowe podręczniki z Religii dla klasy I Szkoły Podstawowej i klasy V Szkoły Podstawowej

Wydawnictwo Świętego Wojciecha na rok szkolny 2020/2021 wydało nowe podręczniki dla klas:  1 szkoły podstawowej i klasy 5 szkoły ponadpodstawowej. Opracowane zgodnie z założeniami „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 czerwca 2018 roku.

Takie podręczniki do Religii w klasie I i V będą obowiązywały w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Dla klasy I tytuł podręcznik z ćwiczeniami w 2 częściach: „Pan Bóg jest naszym Ojcem”

Klasa V tytuł podręcznika z ćwiczeniami w 2 częściach: „Bóg szuka człowieka”

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty – procedury bezpieczeństwa – kursy autobusów

Wytyczne w załączniku

Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty (1)

Kursy autobusu dla klasy VIII w dniach 16-18 czerwca 2020 r.:
Ziółkowo – 8.05
Rębowo – 8.10
Domachowo – 8.15
Sułkowic-Ludwinowo – 8.20
Stara Krobia – 8.30
Pozostali uczniowie powinni pojawić się w szkole o godz. 8.30, członkowie komisji o godz. 8.00.

Materiały promocyjno-rekrutacyjne do szkoły muzycznej w Gostyniu

Materiały dostępne w formie word i pdf

plakat_rekrutacja_v2 (2)

informacja rekrutacyjna

Plan konsultacji – klasy od IV do VI – Poniedziałek

Plan konsultacji dla klas IV-VI – Poniedziałek

Plan konsultacji dla klas 4-6

 

RODO – Klauzula informacyjna

RODO – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Stara Krobia 71, 63-840 Stara Krobia.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail ochronadanychosobowych24@gmail.comoraz pod numerem telefonu 783 479 791.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).
 4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
 • 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym
 • 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia podstawie art. 20 prawo do przenoszenia danych
 • na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

Pilna informacja o oddziale przedszkolnym

„Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącą możliwości przywrócenia pracy w oddziałach przedszkolnych informuję, że na podstawie stanowiska organu prowadzącego w naszej szkole zawieszam działalność tych oddziałów w Starej Krobi i Sułkowicach do dnia 24 maja.
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
Z poważaniem
Bogdan Paluszkiewicz – dyrektor szkoły”

Plan e-lekcji

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od 25. 03. 2020 r.  obowiązuje następujący plan e-lekcji. Pozostałe zajęcia odbywają się według planu ustalonego przez wychowawców i nauczycieli przedmiotu.

Plan lekcji w formie e-learningu od 25.03.2020 r. do odwołania

Pluszaki już w Afryce

Pani Beata Nowicka, która nas zmobilizowała do tej pięknej zbiórki pluszaków, dziś umieściła zdjęcia na swoim profilu Facebook. Pluszaki dotarły do Afryki i ucieszyły tamtejsze dzieci. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Szczęście tych dzieci bezcenne.